Projects

  • Hong Zi Ji Hotel Artificial Bamboo Scenery
  • NanErQiao (South Bridge) Artificial Bamboo Decor
  • Kunshan Lakeside Hotel Artificial Bamboo Decor
  • Huangshan Golf Course Bamboo Scenery
  • Suzhou Library Artificial Bamboo Decor